امروز: ۱۳۹۴ شنبه ۲ خرداد

 • اسناد مناقصه خريد اتصالات شركت آبفا روستايي استان بوشهر (اتمام يافت)
 • ليست اقلام و اسناد مناقصه( اتمام يافته)
 • آگهي مناقصه (اتمام يافته)
 •  آگهي مزايده 3 دستگاه خودرو ( اتمام يافت)
 • تمديد ارزيابي مناقصه خريد و اجراي شبكه توزيع نخل تقي فاز 1و2
  اسناد مناقصه خريد لوله پلي اتيلن
 • مناقصه خريد لوله پلي اتيلن
 • آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
 • آگهی فراخوان مناقصه عمومی
 • آگهی مناقصه نخل تقی )
 • عملیات اجرایی(مهلت شركت در مناقصه اتمام يافت)
 • حفر وتجهیز یک حلقه چاه عمیق  و حفر وتجهیز 3 حلقه چاه نیمه عمیق (مهلت شركت در مناقصه اتمام يافت)
 • آگهي خريد اتصالات (مهلت شركت در مناقصه اتمام يافت)
 • آگهي مزايده اتصالات آبرساني (مهلت شركت در مناقصه اتمام يافت)
 • آگهي مناقصه عمومي خرید اتصالات پلي اتيلن ، فولادي، چدني و شيرآلات و تعدادي موتور جوش (مهلت شركت در مناقصه اتمام يافت)
 • آگهي مناقصه خريدلوله(مهلت شركت در مناقصه اتمام يافت)
 • آگهي مناقصه خريدلوله فولادي(مهلت شركت در مناقصه اتمام يافت)
 • فراخوان مناقصه عمراني(مهلت شركت در مناقصه اتمام يافت)
 • آگهي مناقصه خريدلوله پلي اتيلن(مهلت شركت در مناقصه اتمام يافت)
 • يك دوم خريد كنتور(مهلت شركت در مناقصه اتمام يافت)
 • (آگـهي فراخوان مناقصه عمومـي) یک مرحله ای-نوبت اول(مهلت شركت در مناقصه اتمام يافت)